Tevékenységünk

Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett bizalmi vagyonkezelési tevékenység.

 

BIZALMI VAGYONKEZELÉSBEN A KEZELT VAGYON

 • elkülönül a vagyonkezelő saját vagyonától,
 • védett a vagyonkezelő személyes (saját) hitelezőitől,
 • nem része a vagyonkezelő hagyatékának/felszámolási vagyonának,
 • hitelezői nem férnek hozzá a vagyonkezelő személyes (saját) vagyonához,
 • védett a vagyonrendelő és a kedvezményezettek hitelezőitől,
 • nem része a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek saját vagyonának,
 • nem része a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek hagyatékának,
 • védett a házastársi / élettársi vagyonközösségi igényekkel szemben,
 • külön bankszámlákon és adószámon kerül vezetésre.

VAGYONVÉDELEM

A meglévő vagyon megóvása és megőrzése általános törekvés minden üzleti vállalkozás tulajdonosainál. Az üzleti kockázat csak egy bizonyos mértékig felmérhető és vállalható, kevés ember hoz olyan döntést, hogy a korábban megszerzett vagyonát tudatosan és önszántából teljes mértékben kockáztassa. A vagyonvédelem, mint a vagyontervezés egyik alapköve keretében az elsődleges szempont a meglévő vagyon biztonságba helyezése harmadik személyek jövőbeni követeléseivel szemben. A bizalmi vagyonkezelés lehetőséget teremtett arra, hogy gondos előrelátással és tervezéssel a nagy üzleti kockázatot vállaló személyek vagyonuk egy részét bizalmi vagyonkezelésbe helyezve biztosítsák azt a kedvezményezettek részére.

A fentiek mellett a bizalmi vagyonkezelés számításba vehető alternatívája a házassági szerződésnek is, hiszen a bizalmi vagyonkezelésbe helyezett vagyon elkülönül a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek saját vagyonától, és nem minősül közös vagyonnak. Házasságkötést megelőzően egy gondosan megtervezett bizalmi vagyonkezelés alkalmazásával egy esetleges válás esetén sok felesleges vitát és pereskedést előzhetnek meg a felek.

VAGYONKEZELÉS

Aktív vagyonkezelés:

Az aktív vagyonkezelés alatt a kezelt vagyonnak a vagyongyarapítási célú befektetését/kezelését szolgálja az üzletszerűen működő bizalmi vagyonkezelő vállalkozás hozzáértésének felhasználásával. A bizalmi vagyonkezelés előnye a befektetési alapokkal és a portfolió kezeléssel szemben a befektetési célú vagyonkezelés esetén abban rejlik, hogy a sokkal szélesebb lehetőségeket kínál mind a rendelt vagyon tárgya, mind a lehetséges működési területek meghatározása, illetve korlátozása, mind pedig a kedvezményezettek köre és a juttatások időzítése szempontjából. A bizalmi vagyonkezelésen keresztül történő aktív befektetési tevékenység további előnye a teljes diszkréció, ugyanis a piacon a bizalmi vagyonkezelő jelenik meg és nem kell felfednie, hogy kinek a javára jár el, azaz a vagyonrendelő akár úgy is tud befektetni, hogy a piac számára rejtve marad a tényleges tulajdonos személye.

Passzív vagyonkezelés:

A vagyonkezelés irányulhat a kezelt vagyon őrzésére, értékének és állapotának megóvására is, ez esetben passzív vagyonkezelésről beszélünk.

Anonimitás

A bizalmi vagyonkezelés az anonimitás biztosításának ez egyik legszofisztikáltabb módja, hisz a bizalmi vagyonkezelőt titoktartási kötelezettség terheli és a külvilág felé úgy jelenik meg, mint a kezelt vagyon tulajdonosa. Ezzel a megoldással fontos üzleti érdekek tarthatók titokban vállalatfelvásárlások, egyeztetett piaci fellépés, gazdasági társaságban történő együttes szavazás vagy egyes kiemelt figyelmet élvező vagyontárgyak tulajdonlása esetén.

Adótervezés

Főszabály szerint a vagyon átadása bizalmi vagyonkezelésbe sem a vagyonrendelő, sem a bizalmi vagyonkezelő oldalán nem keletkeztet adó- és illetékfizetési kötelezettséget. Lényegében a vagyonrendelés legnagyobb előnye az, hogy bármilyen vagyontárgy (például ingatlan, céges részesedés) bizalmi vagyonkezelésbe adható anélkül, hogy adóterhekkel kellene számolni. Az adófizetési kötelezettség általában csak a vagyon és hozamának a kedvezményezett részére történő kiadás során merülhet fel.

A bizalmi vagyonkezelésbe vett „kezelt vagyon” a számviteli törvény hatálya alá tartozik, továbbá a társasági adóról szóló törvény alapján adóalanynak minősül, tehát a kezelt vagyon úgy adózik, mint egy gazdasági társaság, ezért a bizalmi vagyonkezelés alkalmazható a leggyakrabban használt adótervezési struktúrák kialakításához. A céges részesedések és szellemi alkotások bizalmi vagyonkezelésbe adását követően további adóelőnyök érhetőek el, ennek folyamata gondos adótervezést igényel a vagyonkezelő részéről.

A vagyonkiadás során a kezelt vagyont két részre kell osztani: kezelt vagyon tőkeeleme és hozam. A tőke esetében a vagyonkiadás során illetékfizetési kötelezettsége áll fenn a kedvezményezettnek, kivéve, ha a kedvezményezett nem más, mint a vagyonrendelő, illetve, ha a kedvezményezett a vagyonrendelőnek házastársa vagy egyenesági rokona. A hozam kiadása esetén a magánszemély úgy adózik, mint osztalék esetében.

 

Vagyontervezés

A bizalmi vagyonkezelés klasszikus, hétköznapi értelemben vett elsődleges célja a generációváltáshoz kapcsolódik. A vagyontömeg tulajdonosának előbb-utóbb szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy az általa felhalmozott javak milyen módon kerüljenek az örökösökhöz, milyen garanciális elemeket tud használni és alkalmazni, hogy az örökösök/utódok részére a vagyonelemek megőrzése és hosszútávú üzemeltetése, netán talán gyarapítása legyen a cél.

Jelenleg a hagyatéki eljárások gyakorlata szerint, minden örökösödési ügyben ki kell várni az állami jóváhagyást a hagyaték és annak új tulajdonosait illetően, így rendkívül hosszú idő, extrém esetben évek telnek el, mire a az örökösök a vagyonelemhez ténylegesen hozzájutnak – nem beszélve az esetleges jogi vitákról. Aktív, napi döntéshozatalt igénylő vagyon esetén egy elhúzódó hagyatéki eljárás, döntésre jogosult személy hiányában a vagyonelem értékvesztését, csökkenését, még rosszabb esetben teljes elértéktelenedését okozhatja.

Ebben az esetben a bizalmi vagyonkezelés az ajándékozás, a végrendelet, az öröklési szerződés vagy a törvényes öröklés alternatívája lehet:

 • Amennyiben a tulajdonos szándéka a vagyon teljes vagy részleges átruházása akár élők között akár pedig halál esetére, a törvényes örökléshez képest a bizalmi vagyonkezelés rugalmas vagy akár feltételrendszertől függő részleges/teljes vagyonkiadást írhat elő, ami lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek között akár időben, akár pedig arányaiban eltérő módon kerüljön felosztásra a vagyon és/vagy annak hozama. A bizalmi vagyonkezelési szerződésben vagyonrendelő meghatározhatja a kiadás időpontját, akár dátumhoz, akár életkorhoz, akár pedig feltételhez, eseményhez kötve.
 • Amennyiben a vagyonrendelő el kíván térni a kötelezően alkalmazandó öröklési szabályoktól akkor ezt a bizalmi vagyonkezelés útján megteheti, szabadon eldöntve, hogy ki, mikor és milyen mértékben részesülhet a vagyonból és annak hozamaiból.
 • Kiskorú, cselekvőképtelen vagy jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozókról történő gondoskodás előre megtervezett megoldása is lehet a bizalmi vagyonkezelés, biztosítva azt, hogy a vagyonrendelő halála után is megfelelő ellátásban, iskoláztatásban stb. részesüljön a túlélő házastárs, kiskorú vagy cselekvőképtelen családtag.
 • Amennyiben a vagyonrendelőnek több kapcsolatból származó gyermeke van, vagy a számításba vehető örökösök közötti viszony nem felhőtlen, valószínűsíthetően vita keletkezik a hagyaték körül, a bizalmi vagyonkezelés megfelelő eszköz a viták és az ebből fakadó veszteség megakadályozására.
 • A családi tulajdonban álló vállalkozások továbbadásának, a tervezett és irányított generációváltás fontos eszköze a bizalmi vagyonkezelés, amelynek használatával a vagyonrendelő befolyása a vagyonra a bizalmi vagyonkezelés időtartama alatt fenntartható, nagyobb valószínűséggel tartható egyben a vagyon, vagy folytatható sikeresen a családi vállalkozás.

Akvizíció

A vállalatfelvásárláshoz a bizalmi vagyonkezelés felhasználható a felek kölcsönös biztosítékának megteremtése érdekében, hisz ezen ügyleteknél jellemzően a szerződéskötés időpontja és a tranzakció zárása között hosszabb idő, akár több hónap telik el. Ehhez hasonló probléma jelentkezik bonyolult ingatlan adásvételek (pl. bérlővel együtt eladásra kerülő irodaház) vagy olyan vagyontárgyak adásvételekor is, amelyek földrajzilag szétszóródva találhatóak és állandó mozgásban vannak, ezért ellenőrzésük hosszú időt vesz igénybe.
A jogi helyzet időtartamára mindkét fél részére elfogadható megoldás lehet a bizalmi vagyonkezelés alkalmazása, melynek során a szerződő felektől független, egyik fél által sem befolyásolható vagyonkezelő veszi tulajdonba a tranzakció tárgyát, és kezeli a jó gazda gondosságával mindaddig, amíg a függő jogi helyzet tart. Ezen helyzet megszűnésével a vagyonkezelő kiadja a tranzakció tárgyát a bizalmi vagyonkezelési szerződés szerint.

Escrow

Az escrow-számla olyan számla, amely pontosan meghatározott feltételekkel esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséhez elkülönített pénzeszköz nyilvántartására és teljesítésére szolgál. A vagyonkezelő által kezelt olyan pénzforgalmi számla, amely kapcsán a szerződő felek részletesen rögzítik, hogy mikor, milyen dokumentumok benyújtása esetén, mely kedvezményezettnek kell teljesíteni átutalást e számláról. Az escrow-számla a megnyitásáról szóló szerződésben megjelölt kedvezményezett számára nagy biztonságot jelent, hiszen a vagyonkezelő felelőssége, hogy teljesítse a fizetést a feltételek teljesülése esetén, hasonlóan a bankgaranciához. A kötelezett számára azért előnyös, mert általában olcsóbb, mint a bankgarancia vagy bármely más klasszikus banki fizetést biztosító eszköz.